ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Ν.3556/07
26.03.2008
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του Ν 3556/2007 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι:
 
Ι. Μετά από γραπτή ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. στις 21 Μαρτίου 2008, το ποσοστό της εν λόγω μετόχου κατήλθε την 19η Μαρτίου 2008 το όριο του 1/3 και συγκεκριμένα κατέχει ποσοστό 33,27 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
 
ΙΙ. Μετά από γραπτή ενημέρωση που έλαβε από το μέτοχο POΙΗ Holdings Limited, στις 21 Μαρτίου 2008 η τελευταία ελέγχει άμεσα από 19ης Μαρτίου 2008 το 2,62 %  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα, μέσω της θυγατρικής της Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., το 33,27 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.  Έτσι συνολικά το ποσοστό που ελέγχει η POΙΗ Holdings Limited άμεσα και έμμεσα παραμένει στο ίδιο ποσοστό που ήταν πριν από την ανωτέρω συναλλαγή.