ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
16.05.2008
Η ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.’’ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι,  η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 14.5.2008 κατά πλειοψηφία (99,97% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), διαπίστωσε και ενέκρινε: α) τον διορισμό των ακόλουθων επτά (7) μελών του Δ.Σ. από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, ως εκπροσώπων του, ήτοι των κ.κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου, Ιωάννη Κωστόπουλου, Νικόλαου Λέριου, Ελισάβετ-Αγγέλικας Λοβέρδου, Βασιλείου Μπαγιώκου, Παναγιώτη Παυλόπουλου και Μάριου Τσάκα, β) τον διορισμό των ακόλουθων δύο (2) μελών του Δ.Σ. από την μέτοχο PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A. ως εκπροσώπων της, ήτοι των κ.κ.  Θεόδωρου – Αχιλλέα Βάρδα και Γεωργίου Καλλιμόπουλου, γ) την εκλογή των ακόλουθων δύο (2) μελών του Δ.Σ. από τους εργαζομένους ως εκπροσώπων τους, ήτοι των κ.κ. Αλεξίου Αθανασόπουλου και Παναγιώτη Οφθαλμίδη κ’  δ) την εκλογή των ακόλουθων δύο (2) μελών του Δ.Σ. από την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας της 14.5.2008, ήτοι των κ.κ. Ιάσονα Στράτου και Δημητρίου Μηλιάκου, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 14.5.2013.
 
Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην με αριθμ. 1124 συνεδρίασή του, της 14.5.2008, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:
     
1. Ευθύμιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος Δ.Σ., Eκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Ιωάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Θεόδωρος Βάρδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Νικόλαος Λέριος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Αλέξιος Αθανασόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Γεώργιος Καλλιμόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Ελισάβετ Λοβέρδου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Δημήτριος Μηλιάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Βασίλειος Μπαγιώκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
10. Παναγιώτης Οφθαλμίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
11. Παναγιώτης Παυλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
12. Ιάσων Στράτος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
13. Μάριος Τσάκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.