ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Αποτελέσματα Εκποίησης μη Αποϋλοποιηθεισών Μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 20.12.2007 έως και 19.2.2008
21.02.2008
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σε συνέχεια της από 19.12.2007 ανακοίνωσής της  και με βάση την Απόφαση 1/458/13.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την εκποίηση των 338.417 κοινών ονομαστικών μετοχών (μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση, καθώς και μετοχών που προέρχονται από εταιρικές πράξεις και έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων ονομαστικών μετοχών), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την περίοδο από 20.12.2007 έως και 19.2.2008, εκποιήθηκαν 33.500 μετοχές της Εταιρείας.

Το καθαρό ποσό των ως άνω μετοχών που εκποιήθηκαν (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων) ανέρχεται σε Ευρώ 383.746,60 και θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μετά την εκποίηση των ως άνω αναφερόμενων μετοχών, υπολείπονται προς εκποίηση 304.917 κοινές ονομαστικές μετοχές, για τις οποίες η Εταιρεία θα προβεί σε περαιτέρω Ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24, Μαρούσι            (τηλ. 210 876 7862 έως 876 7865, fax. 210 876 7993).