Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Αποϋλοποίηση μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
09.06.2006
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3371/2005 ‘Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις’ και την Απόφαση 1/380/4.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα ‘Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση’, οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. πρέπει να αποϋλοποιηθούν μέχρι την 14η Ιουλίου 2006.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. καλεί τους κ.κ. Μετόχους που δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους να προσέλθουν στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας και να ζητήσουν την αποϋλοποίηση των μετοχών τους, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
  • Αποθετήριο έγγραφο ονομαστικών μετοχών.
  • Μηχανογραφημένο αντίγραφο Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.
  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
Σημειώνεται ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δύναται να νομιμοποιεί τους μετόχους της και χωρίς την προσκόμιση του αποθετηρίου εγγράφου, εφόσον αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιό της.
 
Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να απευθυνθούν σε οποιονδήποτε Χειριστή Λογαριασμού, δηλαδή Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Τράπεζα Θεματοφύλακα, προκειμένου να αποκτήσουν Μερίδα στο Σ.Α.Τ.
 
Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 53 του Ν.3371/2005, οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές που δεν θα έχουν αποϋλοποιηθεί μέχρι την 14η Ιουλίου 2006, θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με επιμέλεια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με βάση τη διαδικασία εκποίησης, όπως αυτή καθορίζεται από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, θα χορηγήσει στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. άδεια για την εκποίηση των μη αποϋλοποιημένων μετοχών, θα διορίσει το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση, και θα καθορίσει τις προς εκποίηση μετοχές, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης.  Η εκποίηση θα διενεργηθεί με βάση τον τρόπο που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Μετά το πέρας κάθε περιόδου εκποίησης, το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα έχει διενεργήσει την εκποίηση, θα καταθέτει το καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
Μετά την ολοκλήρωση της εκποίησης του συνόλου των μετοχών, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα ενημερώσει τους δικαιούχους μετόχους της με επιστολή της, και δια του τύπου, για το αποτέλεσμα της εκποίησης και το ποσό που θα βρίσκεται κατατεθειμένο για λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να εισπράξουν το εν λόγω ποσό.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24, Μαρούσι (τηλ. 210 876 7861 έως 876 7864, fax. 210 876 7993).