ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος
25.04.2007
Ανακοινώνεται ότι η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προέβη στη σύνταξη και διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες για τη σημαντική διαφοροποίηση της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά τη δημόσια εγγραφή της αποροφηθείσας εταιρίας ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (Φεβρουάριος 2001).
 
To Πληροφοριακό σημείωμα, θα βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από την Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 στα γραφεία της Εταιρίας  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Ασπρόπυργος 19300. Επίσης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hellenic-petroleum.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr.
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας (17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Ασπρόπυργος 19300, υπεύθυνος ο κος Γεώργιος Γρηγορίου (τηλ. 210-5539109).
 
Αθήνα, 25 Απριλίου 2007
ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ