ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Εκποίηση κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
20.12.2007
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την απόφασή του υπ’ αριθμ. 1/458/13.12.2007, ενέκρινε την χορήγηση άδειας για τη διενέργεια της εκποίησης 338.417 κοινών ονομαστικών μετοχών της που δεν έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση και μετοχών που προέρχονται από εταιρικές πράξεις και έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 
Η εκποίηση θα διενεργηθεί με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στην Απόφαση 1/380/4.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
Αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών ορίστηκε η EFG Eurobank Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.,  και ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκποίησης των μετοχών η 20η  Δεκεμβρίου 2007 ημέρα Πέμπτη.  Το αποτέλεσμα της εκποίησης θα ανακοινωθεί στους κ.κ. Μετόχους με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν.3371/2005.
 
Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, θα κατατεθεί υπέρ των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24, Μαρούσι (τηλ. 210 876 7862 έως 876 7865, fax. 210 876 7993).