Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Καταβολή μερίσματος χρήσης 2005
01.06.2006
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, της 31.05.2006, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 συνολικού ύψους €0,43 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12.12.2005, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,28 ανά μετοχή.
 
Δικαιούχοι είσπραξης του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος (€0,28 ανά μετοχή) είναι όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 02.06.2006.
 
Από την 05.06.2006, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος.
 
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος έχει οριστεί η 14.06.2006.
 
Η πληρωμή του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα).  Η είσπραξη του μερίσματος μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή μέχρι την 14.06.2007.
 
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής μερίσματος, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, η καταβολή του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα με τους παρακάτω τρόπους:
 
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης διανομής προσόδων μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και των Χειριστών στο Σ.Α.Τ, σύμφωνα με τα παραπάνω.
 
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για όσους εκ των κ.κ. Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ..
 
3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για τους οποίους δεν θα καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από την 21.06.2006 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
 
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 γίνεται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.  Η είσπραξη μερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και αντίστοιχη εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24 Μαρούσι (τηλ. 210 876 7861 έως 210 876 7864, fax 210 876 7993).