ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Πιστοποιητικό Ασφάλειας OHSAS 18001 στο Διυλιστήριο Ελευσίνας
20.02.2007
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας της εταιρίας, μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος (EMAS) το 2005, απέκτησαν πρόσφατα και το  Πιστοποιητικό Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας, σύμφωνα με το Κοινοτικό Πρότυπο  OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801).
 
Η απόκτηση του OHSAS (Occupational Health Safety Audit Scheme) πιστοποιεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης του Διυλιστηρίου Ελευσίνας υπερκαλύπτει όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, με περιοδικούς ελέγχους και από εξωτερικούς φορείς, αλλά και βελτιωτικές παρεμβάσεις.
 
Η πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στη δέσμη τεχνικών και μέτρων που έχει θέσει σαν στόχο και υλοποιεί η εταιρία για την διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, πάνω και πέραν των επιβαλλομένων από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. 
 
 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., στο πλαίσιο της ευθύνης της απέναντι σε όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, διαβεβαιώνει για τον συνεχή προσανατολισμό της για βέλτιστες επιδόσεις και διαρκείς προσπάθειες αναβάθμισης στους τομείς Ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβάλλοντος, σε όλες τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις.