ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Πρόσκληση στην Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας
21.04.2008
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2443/06/Β/86/23)
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του με αριθμό 1122 της 18.4.2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να μετάσχουν στην  Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας,  που θα πραγματοποιηθεί  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου) την 14η Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ακολούθου  μόνου  θέματος Ημερήσιας Διάταξης :

•Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,  σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας, έχουν οι μέτοχοι (εκτός από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο και την μέτοχο Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων) που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους  σύμφωνα  με το Νόμο.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας, οφείλουν :

α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) να δεσμεύσουν με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν – μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης  των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας  (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης  της  Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 9.5.2008.

β) Αν οι μετοχές  τους  βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) να δεσμεύσουν  με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε., Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο  Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και  9.5.2008.

Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-8767.860, 8767.862, 8767.863,  8767.864,  8767.865, fax 210-8767.993)  θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.
 


                       Αθήνα 18 Απριλίου 2008
          Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
  
 
                           Ε.Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
                                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.