ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
21.04.2008
     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
        «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
                   (ΑΡ.Μ.Α.Ε.2443/06/Β/86/23)
   ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
                              (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2007-31.12.2007)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1122 που ελήφθη κατά τη  συνεδρίασή του της 18.4.2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Κορίνθου), την 14η Μαΐου 2007,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης :
1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 32ης εταιρικής χρήσεως  (1.1.2007 – 31.12.2007) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2007, περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων του Oμίλου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2007.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας.
6. Έγκριση  της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  του έτους 2007 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2008. 
7. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2007  και   καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2008. 
8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Εγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2008, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.
10. Παράταση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει].
11. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Νόμο 3604/2007.
12. Ενημέρωση για τις μεγάλες επενδύσεις της εταιρείας.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους  σύμφωνα  με το Νόμο.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν:
α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια  Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν – μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης  των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας  (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης  της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 9.5.2008.
β) Αν οι μετοχές  τους  βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) Αθηνών, να δεσμεύσουν  με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο  Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και  9.5.2008.
Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-8767.860, 8767.862, 8767.863,  8767.864,  8767.865, fax 210-8767.993)  θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.
  
 
                                  Αθήνα 18.4.2008
                              Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
 

             Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.