Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
05.05.2006

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.2443/06/Β/86/23)
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2005-31.12.2005)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1090, που ελήφθη κατά τη  συνεδρίασή του της 12.4.2006, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί  στην Αθήνα, στo επί της Λεωφ. Συγγρού 89-93 Ξενοδοχείο «INTERCONTINENTAL»,  την 31η Μαΐου 2006,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης :

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 30ής εταιρικής χρήσεως  (1.1.2005 – 31.12.2005) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2005, περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων του Oμίλου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2005.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση  της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και των καταβληθεισών αμοιβών σε μη εκτελεστικά μέλη του που μετέχουν σε επιτροπές, το έτος 2005 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2006.  Προέγκριση καταβολής το έτος 2006 έκτακτης αμοιβής (χρήσεως 2005) σε  μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση καταβληθείσας το έτος 2005 αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, προέγκριση καταβολής σ’ αυτούς  το έτος 2006 του bonus (χρήσεως 2005) και   καθορισμός των αμοιβών τους για το έτος 2006. 
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση  2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, λόγω της γενομένης αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου (stock option προϊσχύοντος Προγράμματος).
9. Προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3429/2005 περί Δημοσίων Επιχειρήσεων κ’ Οργανισμών. – Τροποποίηση άρθρων 6 κ’ 19 του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.
10. Εγκριση χορήγησης έκτακτου bonus στο προσωπικό της εταιρείας.
11. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option)  για το έτος 2006, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους  σύμφωνα  με το Νόμο.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν:

α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν – μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης  των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας  (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης  της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 26.5.2006.
β) Αν οι μετοχές  τους  βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν  με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο  Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 26.5.2006.

Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-8767.860, 8767.862, 8767.863,  8767.864,  8767.865)  θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.

                                                                                        Αθήνα 4  Μαΐου 2006
                                                                         Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                              
                                                                                    Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ     
                                                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.