Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
25.04.2007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.2443/06/Β/86/23)
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2006-31.12.2006)
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1105 που ελήφθη κατά τη  συνεδρίασή του της 13.4.2007, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Κορίνθου), την 17η Μαΐου 2007,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12η μ., μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-4881/30.3.2007 άδεια της Δ/νσης Α.Ε. κ’ Πίστεως της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης :
 
1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 31ής εταιρικής χρήσεως  (1.1.2006 – 31.12.2006) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2006, περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων του Oμίλου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2006.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση  της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  το έτος 2006 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2007. 
6. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου το έτος 2006,  και   καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2007. 
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση  2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, λόγω της γενομένης αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου (stock option προϊσχύσαντος Προγράμματος).
9. Εγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2007, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.
10. Αναβάθμιση Διϋλιστηρίου Ελευσίνας -  Επενδύσεις, χρονοδιάγραμμα, αναμενόμενα αποτελέσματα.
11. Τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., που παρέμειναν αδιάθετα την 31.12.2006.
12. Έγκριση δέσμευσης και μη διανομής, πριν την παρέλευση 5ετίας, φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών ύψους 7.649.915 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους  σύμφωνα  με το Νόμο.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν:
 
α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν – μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης  των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας  (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης  της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 11.5.2007.
 
β) Αν οι μετοχές  τους  βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν  με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο  Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και  11.5.2007.
 
Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-87.67.860, 87.67.862, 87.67.863, 87.67.864, 87.67.865)  θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.
  

Αθήνα 16.4.2007
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

   Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.