ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία HELLENiQ ENERGY HOLDINGS Α.Ε. (εφ’ εξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8Α, με ΑΦΜ 094049864, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, , ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των αιτούντων την ένταξή τους σε πρόγραμμα απασχόλησης φοιτητών, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφ’ εξής «ΓΚΠΔ») και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. 
 
1. Πηγές συλλογής & Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων από το ίδιο το υποκείμενο, μετά την ανάγνωση του παρόντος εκ μέρους των αιτούντων και την επιβεβαίωση της ανάγνωσης στο πλαίσιο ειδικής φόρμας: 
 

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης

όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ

β. Δεδομένα Επικοινωνίας

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ

γ. Δεδομένα εκπαίδευσης

Τίτλοι σπουδών

δ. Δεδομένα εργασιακής εμπειρίας

Αναφορά σε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία εντός και εκτός του Ομίλου HELLENiQ ENERGY

ε. Εικόνα

 

στ. Δεδομένα Στρατιωτικής Κατάστασης*

Εκπληρωμένες/ Ανεκπλήρωτες/ Μη Υπόχρεος/ Σε εξέλιξη

 


2. Σκοποί επεξεργασίας

 
Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής: 
 
Α. η ενημέρωση της Εταιρείας για την πρόθεση του αιτούντος (υποκειμένου των δεδομένων) για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης φοιτητών.
 
Β. η αξιολόγηση των δεδομένων του για την κατάρτιση της σύμβασης απασχόλησης, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του,
 
Γ. σε περίπτωση κατάρτισης της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης, η παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης και εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των μερών,
 
Δ. η τήρηση των στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντος στη βάση δεδομένων της Εταιρείας με σκοπό υποβολής πρότασης μελλοντικής συνεργασίας, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, ανεξαρτήτως της κατάρτισης ή μη της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης και για ένα έτος από την υποβολή της αίτησης.
 
Ε. η θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της, καθώς και αυτών των εταιρειών του Ομίλου της, η διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών της εταιρείας και των υποδομών του IT, σύμφωνα με τις εσωτερικές της πολιτικές και διαδικασίες
 
Η παροχή προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι απαραίτητη για τη σύναψη και εν συνεχεία εκτέλεση της σύμβασης. Το υποκείμενο δεν έχει υποχρέωση να τα παράσχει, ενημερώνεται ωστόσο ότι η μη παροχή προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση, αντίστοιχα, της σύμβασης, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συναφθεί η σύμβαση ή να εκτελεστεί σε κάποια από τις πτυχές της (π.χ. κοινωνική ασφάλιση του υποκειμένου) που ενδεχομένως να καθιστά την σύναψη ή τη συνέχιση της σύμβασης αδύνατη για την Εταιρεία. 
 
3. Νομική βάση επεξεργασίας
 
Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:
 
- άρθρο 6 παρ.1 α ΓΚΠΔ, δηλαδή η συναίνεση του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αν και εφ’ όσον το υποκείμενο την παράσχει παρέχοντας ειδικά τη συναίνεσή του για τη διατήρηση των στοιχείων του στη βάση δεδομένων της εταιρείας.
- άρθρο 6 παρ. 1 β του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης αρχικώς και εν συνεχεία την εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας ο φοιτητής ως υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,
- άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,
- άρθρο 6 παρ. 1 στ του ΓΚΠΔ, δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας για την αποτελεσματική λειτουργία της, όπως τα έννομα αυτά συμφέροντα περιγράφονται στους σκοπούς παραπάνω στην παράγραφο 2  Ε. 
 
4. Διαβίβαση και Κατηγορίες αποδεκτών
 
H Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σε άλλα νομικά πρόσωπα του Ομίλου (π.χ. την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο με αριθμό 2. Επιπλέον, θα διαβιβάσουν τα δεδομένα στους συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους υπηρεσιών μισθοδοσίας. Η επεξεργασία των προσωπικών από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με την εταιρεία φορείς γίνεται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
 
Η Εταιρεία θα διαβιβάσει τα δεδομένα, σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ) και στο Δημόσιο, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία (Γίνεται μνεία ότι η σχετική διαβίβαση σε δημόσιους φορείς αποτελεί νομική υποχρέωση της εταιρείας κατ’ άρθρο  6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ). Μπορεί επίσης, να διαβιβάσει δεδομένα σε Δικαστικές, Εισαγγελικές, Διοικητικές ή Αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής προάσπισης των εννόμων συμφερόντων της ή εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο. 
 
5. Δικαιώματα υποκειμένου
 
5.1 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στην εταιρεία, (ως υπεύθυνη επεξεργασίας) για: 
- πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, 
- διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που το αφορούν ή για συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων,
- να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων που το αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους  συλλέχθηκαν,
- να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
- φορητότητα των δεδομένων του (π.χ. και απευθείας σε άλλο εργοδότη).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων υπό τις οποίες ασκούνται και τον τρόπο άσκησης τους περιλαμβάνονται στη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.helpe.gr/el/media-center/personaldataprotection/gdpr/)
 
5.2 Δικαίωμα εναντίωσης
 
 Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε ή στ του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 
5.3 Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
 
Ο αιτών φοιτητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο ενημερώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί η σύμβαση σε κάποια από τις πτυχές της ή εξ ολοκλήρου. 
 
5.4 Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή από το υποκείμενο, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας, τα στοιχεία του οποίου παρατίθενται ακριβώς παρακάτω. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του αιτήματος, μπορεί όμως να παραταθεί με αιτιολογημένη απόκρισή της ο χρόνος αυτός κατά δύο το πολύ μήνες.
 
6. Επικοινωνία υποκειμένου με την Εταιρεία
 
Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή εάν επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ή να λάβει αντίγραφο της τελευταίας έκδοσης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) της εταιρείας, κ. Αλκιβιάδη Πούλια, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:  
 
- μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPO@helleniq.gr
- τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6302252
- μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της Εταιρείας, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
 
Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην ελληνική εποπτική αρχή «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (http://www.dpa.gr).
 
7. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
 
Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στους servers της Εταιρείας, που βρίσκονται σε data center στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. Λαμβάνονται μέτρα προστασίας τους, δηλαδή access rights, κρυπτογράφηση και ανωνυμοποίηση των παλαιότερων δεδομένων. 
Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι ένα (1) έτος από την υποβολή της αίτησης από το φοιτητή σε περίπτωση μη σύναψης της σύμβασης. Εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη, πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.