ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Σημαντικά αυξημένη κερδοφορία για το πρώτο τρίμηνο του 2005
19.10.2005

25 Μαΐου 2005

Αποτελέσματα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2005

(σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Σημαντικά αυξημένη κερδοφορία για το πρώτο τρίμηνο του 2005
για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη € 55 εκατομμυρίων (Net Income) ανακοινώνει ο Όμιλος Εταιριών Ελληνικών Πετρελαίων για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2005, που αντιστοιχούν σε € 0,18 ανά μετοχή (EPS), αυξημένα κατά 92% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικότερα, τα Ενοποιημένα κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2005 ανήλθαν σε € 129 εκατομμύρια, ενώ τα Ενοποιημένα προ φόρων κέρδη σε € 82 εκατομμύρια.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2004, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τριμήνου 2005 εξελίχθηκαν ως εξής :

 • Κύκλος εργασιών € 1.460 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 28%.
 • EBITDA € 129 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 59%.
 • Καθαρά Κέρδη € 55 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 92%.
 • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή € 0,18, αυξημένα κατά 92%.
 • Λειτουργικές ταμειακές ροές € 77 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 252%.

Tα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της αγοράς που επηρέασαν τα αποτελέσματα ήταν :

 • Διατήρηση του θετικού για την διύλιση περιβάλλοντος που παρατηρήθηκε και κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2004 με :
  • Συνεχιζόμενες υψηλές τιμές αργού πετρελαίου.
  • Υψηλά, αλλά με έντονη διακύμανση, περιθώρια διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια
   στη Μεσόγειο (Med Cracking refining margins).
  • Μείωση ρυθμού αύξησης της ζήτησης προϊόντων πετρελαίου.
 • Διακύμανση της ισοτιμίας € / $ σε επίπεδα 5% υψηλότερα από το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο 2004, επηρεάζοντας αρνητικά τα αποτελέσματα καθώς τα περιθώρια διύλισης καθορίζονται σε Δολλάρια.

Επίσης, σημαντική προσπάθεια γίνεται για τον έλεγχο και καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και των επενδύσεων του Ομίλου, μέσω οργανωτικών αλλαγών, καλύτερου προγραμματισμού και παρακολούθησης και αλλαγές στις διαδικασίες προμηθειών. Στόχος της Διοίκησης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών του Ομίλου και της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων.

Η εξέλιξη των πωλήσεων και της λειτουργίας του Ομίλου ανά τομέα δραστηριότητας είχε ως εξής :

 • Στον τομέα διύλισης οι συνολικές ποσότητες πωλήσεων για το τρίμηνο ανήλθαν σε 4.4 εκατομμύρια τόνους. Οι ποσότητες που πωλήθηκαν στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε 3.2 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 3% περίπου από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2004, λόγω κυρίως των χαμηλότερων πωλήσεων σε πετρέλαιο θέρμανσης σε αντίθεση με τις ποσότητες απλών και βελτιωμένων αμόλυβδων βενζινών που παρουσιάζουν αυξητική τάση. Οι διεθνείς πωλήσεις σε καύσιμα ναυτιλίας και αεροπορίας ανήλθαν σε 718 χιλιάδες τόνους σε αντίστοιχα με τα περυσινά επίπεδα. Οι ποσότητες προϊόντων διύλισης που διατέθηκαν προς εξαγωγή ανήλθαν σε 263 χιλ. τόνους και ήταν σημαντικά μειωμένες από τις αντίστοιχες περυσινές καθώς ο προγραμματισμός παραγωγής διαφοροποιήθηκε με στόχο την βέλτιστη οικονομική απόδοση των μονάδων. Αντίθετα, αυξημένες κατά 20% περίπου παρουσιάζονται οι ποσότητες που διατέθηκαν από το διυλιστήριο της ΟΚΤΑ, αντανακλώντας την βελτίωση στη λειτουργία των μονάδων και των συνθηκών της εγχώριας αγοράς.

 • Στον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών οι πωλήσεις του Ομίλου στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 1 εκατομμύριο τόνους, μειωμένες κατά 7% από το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Αντίθετα, βελτιωμένη παρουσιάζεται η συμμετοχή των νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας KINITRON στο σύνολο των πωλήσεων. Οι πωλήσεις των θυγατρικών στο εξωτερικό ήταν περίπου 194 χιλιάδες τόνους, οριακά αυξημένες από το πρώτο τρίμηνο του 2004.

 • Στον τομέα των πετροχημικών οι συνολικές πωλήσεις του τριμήνου ανήλθαν σε 87 χιλιάδες τόνους, 9% μειωμένες από το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Οι συνθήκες της εσωτερικής αγοράς στα προϊόντα πετροχημικών και κυρίως PVC χαρακτηρίζονται ως αρνητικές λόγω της γενικότερης μείωσης των κατασκευαστικών έργων και υστέρησης μεγεθών.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για την περίοδο ανήλθαν σε € 52 εκατομμύρια, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά την πρόοδο της κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας 390 MW στην Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου με χαμηλό επίπεδο δανεισμού και δείκτη δανειακής επιβάρυνσης 17%, (Καθαρός Δανεισμός / Kαθαρός Δανεισμός + Ίδια Κεφάλαια), γεγονός που επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου αλλά και την επέκταση σε νέους τομείς στην ενεργειακή αγορά όπως η Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων και η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επισυνάπτονται τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

(σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

A’ Tρίμηνο
Εκατομμύρια €
2004
2005
%
Πωλήσεις
1.141
1.469
28%
EBITDA
81
129
59%
Κέρδη προ φόρων (Earnings before Tax)
49
82
67%
Καθαρά Κέρδη (Net Income)
28
55
92%
Καθαρά Κέρδη Ανά Μετοχή (EPS) €
0,09
0,18
92%
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (2)
22
77
252%
Καθαρός Δανεισμός
386 (1)
392
--
Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (D/D+E)
17% (1)
17%
--

(1) Τα συγκριτικά αναφέρονται στα στοιχεία Δεκεμβρίου 2004.
(2) Καθοριζόμενο ως EBITDA μείον επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού.