ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας και διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων χωρητικότητας 6,65 εκατ. m³. Τα διυλιστήρια αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα. Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα των διυλιστηρίων του Ομίλου να κατεργάζονται ενδιάμεσα προϊόντα (SRAR, VGO) και να προσαρμόζουν το μίγμα και τα επίπεδα κατεργασίας αργού, ανάλογα με τα αντίστοιχα οικονομικά δεδομένα.

Τα τρία διυλιστήρια με τα βασικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Διυλιστήριο
(στην Ελλάδα)
Ημερήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(Kbpd)
Ετήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(M/T εκ.)
Τύπος
διυλιστηρίου
Δείκτης
Συνθετότητας
Nelson
Ασπρόπυργος 148 7,5 Cracking (FCC)   9,7
Ελευσίνα 106 5,3 Hydrocracking 12
Θεσσαλονίκη 90 4,5 Hydroskimming   5,8

 

Κατά τη διάρκεια του 2020 και παρά τις προκλήσεις της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος διατήρησε την ισχυρή λειτουργική του απόδοση σε όλα τα διυλιστήρια και ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα γενικής συντήρησης και αναβάθμισης (full turnaround) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου το Β’ εξάμηνο του 2020. Το πρόγραμμα περιλάμβανε σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης, κυρίως περιβαλλοντικών έργων, καθώς και βελτιώσεις ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της μείωσης του ευρύτερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος του, ο Όμιλος στοχεύει τόσο στη μείωση των αέριων εκπομπών όσο και των παραγόμενων αποβλήτων μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία. Για το 2020, συνεχίστηκαν οι δράσεις βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο πλαίσιο και της συμμόρφωσης με τα νέα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στις νέες αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας καθώς και της Θεσσαλονίκης.

 

Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου κατασκευάστηκε το 1958, είναι τύπου FCC και χαρακτηρίζεται από υψηλή συνθετότητα. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη καθώς έχει υποστεί σειρά αναβαθμίσεων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:

  • 1986: έργο μετατροπής υπολειμμάτων με την εγκατάσταση μονάδων FCC, mild hydrocracker, visbreaker και CCR
  • 1999: αύξηση της διυλιστικής δυναμικότητας στα 148 kbpd
  • 2004: σημαντική αναβάθμιση με εκτεταμένες βελτιώσεις των μονάδων μετατροπής
  • 2014: σύνδεση διυλιστηρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου

Το διυλιστήριο διαθέτει σημαντικό αριθμό μονάδων ατμοσφαιρικής απόσταξης καθώς και μονάδων μετατροπής, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC), μονάδα απόσταξης υπό κενό (vacum distillation unit), μονάδα υδρογονοπυρόλυσης (mild hydrocracker) και μονάδα ιξωδόλυσης (visbreaker) για την αναβάθμιση των υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης. Έχει σημαντική δυναμικότητα παραγωγής βενζίνης μέσω των μονάδων ισομερισμού και αναμόρφωσης (CCR).

Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις τελευταίες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας και παράγει προϊόντα πετρελαίου σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσφέρει σημαντική ευελιξία ως προς την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων, καθώς διαθέτει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι και δίκτυο αγωγών αργού, που το συνδέει με την εγκατάσταση εκφόρτωσης και αποθήκευσης αργού στην Πάχη Μεγάρων, καθώς και αγωγό για τελικά και ημιτελή προϊόντα που συνδέεται με το διυλιστήριο της Ελευσίνας. Επιπλέον, έχει την κύρια ευθύνη παροχής αεροπορικού καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το διυλιστήριο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου, με σημαντικά οφέλη ενεργειακής και περιβαλλοντκής απόδοσης.

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ξεκίνησε την παραγωγή ναυτιλιακών καυσίμων νέων προδιαγραφών ΙΜΟ τον Νοέμβριο του 2019, προσαρμοσμένο στις τάσεις της αγοράς ώστε να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της με καθαρά καύσιμα.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση στο τέλος του 2019 των εργασιών μετατροπής των μονάδων παραγωγής πρόσθετων βενζίνης ΜΤΒΕ και ΤΑΜΕ σε μονάδες ΕΤΒΕ και ΤΑΕΕ αντίστοιχα, ξεκίνησε η παραγωγή βιοαιθέρων. Οι μετατροπές πραγματοποιήθηκαν ώστε να είναι δυνατόν να καλυφθεί η υποχρέωση για εφοδιασμό βενζινών Ε5 στην εσωτερική αγορά, χωρίς προσθήκη αυτούσιας βιοαιθανόλης, για βελτίωση της ποιότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τού τελικού προϊόντος και υποκατάσταση των μέχρι τώρα εισαγωγών.

Έργο συντήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης Διυλιστηρίου Ασπροπύργου

Στο Β’ εξάμηνο 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης και αναβάθμισης (full turnaround) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος πραγματοποιεί παρόμοια έργα σε όλα του τα διυλιστήρια, το συγκεκριμένο είχε ιδιαίτερες προκλήσεις, λόγω του μεγέθους, της πολυπλοκότητάς του και του μεγάλου αριθμού εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών που απασχολήθηκαν, καθώς και της περιόδου της πανδημίας που υλοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα, με προϋπολογισμό άνω των €130 εκατ., το έργο αποτέλεσε το μεγαλύτερο αντίστοιχο στην ιστορία του Ομίλου. Πάνω από το μισό της επένδυσης αφορούσε σε έργα αναβάθμισης, με έμφαση στην ασφάλεια και το περιβάλλον, με αναμενόμενη μείωση των εκπομπών σωματιδίων PM του διυλιστηρίου κατά 50%.

 

Διυλιστήριο Ελευσίνας

Το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 106 χιλ. βαρέλια και το 2012 ολοκληρώθηκε η αναβάθμισή του, ένα έργο ύψους €1,5 δισ. καθιστώντας το ένα από τα πλέον σύγχρονα και σύνθετα στην περιοχή της Μεσογείου. 

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση τριών κύριων μονάδων, τη μονάδα υδρογονοπυρόλυσης υψηλής πίεσης (hydrocracker) δυναμικότητας 39.000 βαρελιών/ημέρα, τη μονάδα θερμικής πυρόλυσης (flexicoker) δυναμικότητας 20.000 βαρελιών/ημέρα και τη μονάδα απόσταξης υπό κενό.

Στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο αποτελούν, τόσο η μεγάλη αποθηκευτική δυναμικότητα του διυλιστηρίου, ύψους 3,3 εκατ.m3 σε αργό και προϊόντα πετρελαίου όσο και η εφοδιαστική υποδομή του για τη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών. Η τελευταία περιλαμβάνει μεγάλες ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων. Το διυλιστήριο συνδέεται μέσω αγωγών με το τερματικό στην Πάχη και με το διυλιστήριο του Ασπροπύργου.

Η αναβάθμιση του διυλιστηρίου (2012) έχει ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου καθώς έχει αυξηθεί η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων σε αντικατάσταση μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, μεγιστοποιώντας τη χρήση αργών υψηλού θείου για την παραγωγή ντίζελ (ULSD). Παράλληλα, υπήρξαν σημαντικές θετικές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, καθώς μειώθηκαν όλες οι εκπομπές ρύπων. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) μειώθηκαν κατά 70,2%, οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (“NOx”) κατά 11,6% και οι εκπομπές σωματιδίων (PMS) κατά 84,2%.

Το διυλιστήριο έχει αυξήσει την ευελιξία του σε σχέση με την προμήθεια αργού πετρελαίου, καθώς είναι σε θέση να επεξεργάζεται 100% αργό υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, βαρέα προϊόντα αργού, καθώς και ημικατεργασμένα προϊόντα στις μονάδες μετατροπής (hydrocracker complex).

Ουσιαστική βελτίωση σημείωσε και η λειτουργία της μονάδας flexicoker, μετά την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης το Γ’ Τρίμηνο του 2017.

 

Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τεχνολογίας hydroskimming. Έχει αποθηκευτική δυναμικότητα 1,4 εκατ.m3. Είναι το μοναδικό διυλιστήριο στη Βόρεια Ελλάδα και προμηθεύει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα αναβάθμισής του, το οποίο αφορούσε τρεις βασικούς τομείς: (α) την ανανέωση των μονάδων απόσταξης, (β) την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας για την ενίσχυση της ευελιξίας στην τροφοδοσία αργού και (γ) την προσθήκη μιας μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης (CCR,15 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα) καθώς και μιας μονάδας αποθείωσης για την αύξηση της παραγωγής βενζίνης και ντίζελ.

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται μέσω αγωγού με το διυλιστήριο του Ομίλου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το μοναδικό διυλιστήριο στη χώρα.

Το διυλιστήριο, με τη νέα μονάδα Καταλυτικής Αναμόρφωσης (CCR), κατεργάζεται επιπλέον της ίδιας παραγωγής νάφθας, τη διαθέσιμη νάφθα από το διυλιστήριο Ελευσίνας, αυξάνοντας το συνολικό περιθώριο των διυλιστηρίων του Ομίλου. Επιπλέον, μετά από εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης σε αγωγούς και ατμοπαγίδες πέτυχε βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.