ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

Εταιρική Δομή του Ομίλου
Μητρική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Διύλιση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.
Εμπορία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΛΥΨΩ Ε.Π.Ε.
Χημικά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Διεθνείς Δραστηριότητες ΟΚΤΑ ΑD SKOPJE
HELLENIC  PETROLEUM CYPRUS LTD
RAMOIL CYPRUS LTD
EKO BULGARIA EAD
EKO SERBIA AD
JUGOPETROL AD
Έρευνα & Παραγωγή Υ/Α

ΕΛΠΕ UPSTREAM Α.Ε.

Παραγωγή & Εμπορία
Ηλεκτρικής Ενέργειας
ELPEDISON BV
ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνικές Μελέτες ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Μεταφορές Αργού /
Προϊόντων & Αγωγοί
Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.
VARDAX A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φυσικό Αέριο

ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.

ΔΕΠΑ Διεθνών Δραστηριοτήτων Α.Ε.