ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

Εταιρική Δομή του Ομίλου
Διύλιση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Εμπορία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΛΥΨΩ Ε.Π.Ε.
Χημικά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Διεθνείς Δραστηριότητες ΟΚΤΑ ΑD SKOPJE
HELLENIC  PETROLEUM CYPRUS LTD
RAMOIL CYPRUS LTD
EKO BULGARIA EAD
EKO SERBIA AD
JUGOPETROL AD
Έρευνα & Παραγωγή Υ/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ Α.Ε.
ΕΛΠΕ UPSTREAM Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε.
ΕΛΠΕ Β.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.
ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.

Παραγωγή & Εμπορία
Ηλεκτρικής Ενέργειας
ELPEDISON BV
ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνικές Μελέτες ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Μεταφορές Αργού /
Προϊόντων & Αγωγοί
Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.
VARDAX A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φυσικό Αέριο ΔΕΠΑ Α.Ε.