ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 62% του απασχολούμενου κεφαλαίου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατέχοντας περίπου το 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών και το μοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.Δ.Μ., στα Σκόπια.

Τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας, με συνολικό δείκτη συνθετότητας Nelson 9,3.

Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (παράκτια διυλιστήρια) αλλά και της υψηλής συνθετότητάς τους, έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης αλλά και της δυνατότητας επεξεργασίας όλων των τύπων αργού που είναι διαθέσιμα στην περιοχή. Επιπλέον, οι υποδομές αποθήκευσης και διακίνησης παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 7 εκατ.m3 αργού και προϊόντων.
 

Διυλιστήριο
(στην Ελλάδα)
Ημερήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(Kbpd)
Ετήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(M/T εκ.)
Τύπος
διυλιστηρίου
Δείκτης
Συνθετότητας
Nelson
Δείκτης
Συνθετότητας
Solomon
Ασπρόπυργος 148 7,5 Cracking (FCC)   9,7   8,8
Ελευσίνα 100 5,0 Hydrocracking 11,3 13,9
Θεσσαλονίκη 93 4,5 Hydroskimming   6,9   5,0
Σύνολο (Ελλάδα) 341 17,0     9,3   9,2

Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου κατασκευάστηκε το 1958, είναι τύπου FCC και χαρακτηρίζεται από υψηλή συνθετότητα. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη καθώς έχει υποστεί μία σειρά αναβαθμίσεων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:

  • 1986: έργο μετατροπής υπολειμμάτων με την εγκατάσταση μονάδων FCC, mild hydrocracker, visbreaker και CCR,
  • 1999: αύξηση της διυλιστικής δυναμικότητας στα 148 kbpd και
  • 2004: σημαντική αναβάθμιση με εκτεταμένες βελτιώσεις των μονάδων μετατροπής.

Το διυλιστήριο διαθέτει σημαντικό αριθμό κυρίων μονάδων απόσταξης και μεταγενέστερων μονάδων μετατροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν: μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC), μονάδα απόσταξης υπό κενό (vacum distillation unit), μονάδα υδρογονοπυρόλυσης (mild hydrocracker) και μονάδα ιξωδόλυσης (visbreaker) για την αναβάθμιση των υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης. Έχει σημαντική δυναμικότητα παραγωγής βενζίνης μέσω των μονάδων ισομερισμού και αναμόρφωσης (CCR).

Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις τελευταίες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας και παράγει προϊόντα πετρελαίου σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθέτει σημαντική ευελιξία ως προς την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων, κατά συνέπεια η παραγωγή βενζίνης ή ντίζελ μπορεί να μεγιστοποιηθεί ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς. Το διυλιστήριο περιλαμβάνει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι και δίκτυο αγωγών αργού που το συνδέει με την εγκατάσταση εκφόρτωσης και αποθήκευσης αργού στην Πάχη Μεγάρων, καθώς και αγωγό για τελικά και ημιτελή προϊόντα που συνδέεται με το διυλιστήριο της Ελευσίνας. Επιπλέον, έχει την κύρια ευθύνη παροχής αεροπορικού καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά το 2013, το διυλιστήριο Ασπροπύργου πέτυχε εξαιρετική επίδοση μηχανικής διαθεσιμότητας (99,3%), με ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό ωρών διακοπής λειτουργίας μονάδων.

Διυλιστήριο Ελευσίνας

Το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 100 χιλ. βαρέλια και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η αναβάθμισή του, ένα έργο ύψους €1,4 δισ. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την εγκατάσταση τριών κύριων μονάδων, της μονάδας υδρογονοπυρόλυσης υψηλής πίεσης (hydrocracker) δυναμικότητας 39.000 βαρελιών/ημέρα, της μονάδας θερμικής πυρόλυσης (flexicocker) δυναμικότητας 20.000 βαρελιών/ημέρα και της μονάδας απόσταξης υπό κενό.

Στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο αποτελούν, τόσο η μεγάλη αποθηκευτική δυναμικότητα του διυλιστηρίου, ύψους 3,3 εκατ.m3 σε αργό και προϊόντα πετρελαίου όσο και η εφοδιαστική υποδομή του για τη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών. Η τελευταία περιλαμβάνει μεγάλες ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων. Το διυλιστήριο συνδέεται μέσω αγωγών με το τερματικό στην Πάχη και με το διυλιστήριο του Ασπροπύργου.

Η αναβάθμιση έχει ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου καθώς έχει αυξηθεί η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων σε αντικατάσταση μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, μεγιστοποιώντας τη χρήση αργών υψηλού θείου για την παραγωγή ντίζελ (ULSD).

Η παραπάνω επένδυση έχει σημαντικές θετικές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, καθώς μειώθηκαν όλες οι εκπομπές ρύπων. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) μειώθηκαν κατά 70,2%, οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (“NOx”) κατά 11,6% και οι εκπομπές σωματιδίων (PMS) κατά 84,2%.

Τέλος, μετά την αναβάθμιση, το διυλιστήριο έχει αυξήσει την ευελιξία του σε σχέση με την προμήθεια αργού πετρελαίου, καθώς είναι σε θέση να επεξεργάζεται 100% αργό υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, βαρέα προϊόντα αργού, καθώς και ημικατεργασμένα προϊόντα στις μονάδες μετατροπής (hydrocracker complex).

Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας ξεκίνησε την εμπορική του δραστηριότητα το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και εντός του 2013 ολοκλήρωσε τη διαδικασία αριστοποίησης όλων των μονάδων. Κατά το Β’ εξάμηνο το διυλιστήριο λειτούργησε σχεδόν στο 100% της δυναμικότητάς του, ενώ πολλές μονάδες ξεπέρασαν τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού.

Η απόδοση μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ, τζετ) ξεπέρασε τις προδιαγραφές και προσέγγισε το 75%, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του Ομίλου περίπου στο 52%. Το γεγονός αυτό συνέβαλλε θετικά στις επιδόσεις των διυλιστηρίων του Ομίλου, με το ποσοστό παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας να διαμορφώνεται σε επίπεδα από τα πλέον υψηλά στον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής μας βάσης, μετά τις σημαντικές επενδύσεις της πενταετίας 2007-2012.

Επιπλέον, οι εξαγωγές των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ συνέχισαν να αυξάνονται, ενισχύοντας έτσι την εξωστρέφεια του Ομίλου.

Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τεχνολογίας hydroskimming. Έχει αποθηκευτική δυναμικότητα 1,4 εκατ.m3. Είναι το μοναδικό διυλιστήριο στη Βόρεια Ελλάδα και προμηθεύει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα αναβάθμισής του, το οποίο αφορούσε τρεις βασικούς τομείς: (α) την ανανέωση των μονάδων απόσταξης, (β) την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας για την ενίσχυση της ευελιξίας στην τροφοδοσία αργού και (γ) την προσθήκη μιας μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης (CCR,15 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα) καθώς και μιας μονάδας αποθείωσης για την αύξηση της παραγωγής βενζίνης και ντίζελ.

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται μέσω αγωγού με το διυλιστήριο του Ομίλου στα Σκόπια, το μοναδικό διυλιστήριο στην π.Γ.Δ.Μ.

Το 2013 στο αναβαθμισμένο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε η λειτουργία με διύλιση αργών υψηλού περιθωρίου διύλισης, ελαχιστοποίηση του πρόσθετου (ΜΤΒΕ) για την παραγωγή βενζινών και ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικού αερίου. Το διυλιστήριο, με τη νέα μονάδα Καταλυτικής Αναμόρφωσης (CCR), κατεργάστηκε επιπλέον της ίδιας παραγωγής νάφθας, τη διαθέσιμη νάφθα από το διυλιστήριο Ελευσίνας, αυξάνοντας το συνολικό περιθώριο των διυλιστηρίων του Ομίλου.

Τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα (hub). Κατά συνέπεια, οι μηνιαίες αγορές αργού, ο σχεδιασμός για τη μηνιαία παραγωγή και οι προβλέψεις πωλήσεων γίνονται για όλο το σύστημα, επιτυγχάνοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της διύλισης και της κερδοφορίας του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τιμές στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και την εγχώρια ζήτηση.

Διυλιστήριο OKTA

Το 1999, ο Όμιλος απέκτησε το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια (π.Γ.Δ.Μ.) μέσω της θυγατρικής του EΛ.Π.ET. Βαλκανική. Το διυλιστήριο είναι τεχνολογίας hydroskimming με ονομαστική ετήσια δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων. Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης με χωρητικότητα 250.000 m3. Η ΟΚΤΑ συνδέεται μέσω αγωγού με το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, για μεταφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. ντίζελ). Η τοποθεσία των εγκαταστάσεων της ΟΚΤΑ προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διάθεση προϊόντων στην εσωτερική αγορά των Σκοπίων, μέσω εμπορικών εταιρειών, και εξαγωγών σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Το 2013 η ΟΚΤΑ εστίασε σε δραστηριότητες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και διέθεσε 567 χιλ. τόνους.