ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας και διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων χωρητικότητας 6,65 εκατ. m³. Τα διυλιστήρια αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του κλάδου Διύλισης και οι προσπάθειες για βελτίωση των σχετικών δεικτών είναι συνεχείς. Η δυνατότητα πρόσβασης αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου να επεξεργαστούν μια μεγάλη ποικιλία αργών, αποτελούν ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Τα τρία διυλιστήρια με τα βασικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Διυλιστήριο
(στην Ελλάδα)
Ημερήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(Kbpd)
Ετήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(M/T εκ.)
Τύπος
διυλιστηρίου
Δείκτης
Συνθετότητας
Nelson
Ασπρόπυργος 148 7,5 Cracking (FCC)   9,7
Ελευσίνα 106 5,3 Hydrocracking 12
Θεσσαλονίκη 90 4,5 Hydroskimming   5,8

 

Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου κατασκευάστηκε το 1958, είναι τύπου FCC και χαρακτηρίζεται από υψηλή συνθετότητα. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη καθώς έχει υποστεί σειρά αναβαθμίσεων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:

  • 1986: έργο μετατροπής υπολειμμάτων με την εγκατάσταση μονάδων FCC, mild hydrocracker, visbreaker και CCR
  • 1999: αύξηση της διυλιστικής δυναμικότητας στα 148 kbpd
  • 2004: σημαντική αναβάθμιση με εκτεταμένες βελτιώσεις των μονάδων μετατροπής
  • 2014: σύνδεση διυλιστηρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου

Το διυλιστήριο διαθέτει σημαντικό αριθμό μονάδων ατμοσφαιρικής απόσταξης καθώς και μονάδων μετατροπής, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC), μονάδα απόσταξης υπό κενό (vacum distillation unit), μονάδα υδρογονοπυρόλυσης (mild hydrocracker) και μονάδα ιξωδόλυσης (visbreaker) για την αναβάθμιση των υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης. Έχει σημαντική δυναμικότητα παραγωγής βενζίνης μέσω των μονάδων ισομερισμού και αναμόρφωσης (CCR).

Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις τελευταίες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας και παράγει προϊόντα πετρελαίου σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσφέρει σημαντική ευελιξία ως προς την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων, καθώς διαθέτει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι και δίκτυο αγωγών αργού, που το συνδέει με την εγκατάσταση εκφόρτωσης και αποθήκευσης αργού στην Πάχη Μεγάρων, καθώς και αγωγό για τελικά και ημιτελή προϊόντα που συνδέεται με το διυλιστήριο της Ελευσίνας. Επιπλέον, έχει την κύρια ευθύνη παροχής αεροπορικού καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το διυλιστήριο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου, με σημαντικά οφέλη ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης.

Από 1.1.2020 άλλαξαν οι προδιαγραφές ναυτιλιακών καυσίμων παγκοσμίως (οδηγία ΙΜΟ/MARPOL). Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ξεκίνησε την παραγωγή ναυτιλιακών καυσίμων τον Νοέμβριο 2019, ώστε να προσαρμοστεί στις τάσεις της αγοράς. Συγκεκριμένα, το διυλιστήριο προχώρησε σε διεύρυνση του μίγματος πρώτων υλών, περιλαμβάνοντας στην κατεργασία αργά πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και πετρέλαιο (gasoil) ναυτιλίας. Τον Δεκέμβριο, με την ολοκλήρωση των εργασιών μετατροπής των μονάδων παραγωγής πρόσθετων βενζίνης ΜΤΒΕ και ΤΑΜΕ σε μονάδες ΕΤΒΕ και ΤΑΕΕ αντίστοιχα, ξεκίνησε η παραγωγή βιοαιθέρων από το διυλιστήριο. Οι μετατροπές έγιναν ώστε να είναι δυνατόν να καλυφθεί η υποχρέωση για εφοδιασμό βενζινών Ε5 στην εσωτερική αγορά, χωρίς προσθήκη αυτούσιας βιοαιθανόλης, για βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος και υποκατάσταση των μέχρι τώρα εισαγωγών. 

 

Διυλιστήριο Ελευσίνας

Το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 106 χιλ. βαρέλια και το 2012 ολοκληρώθηκε η αναβάθμισή του, ένα έργο ύψους €1,5 δισ. καθιστώντας το ένα από τα πλέον σύγχρονα και σύνθετα στην περιοχή της Μεσογείου. 

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση τριών κύριων μονάδων, τη μονάδα υδρογονοπυρόλυσης υψηλής πίεσης (hydrocracker) δυναμικότητας 39.000 βαρελιών/ημέρα, τη μονάδα θερμικής πυρόλυσης (flexicoker) δυναμικότητας 20.000 βαρελιών/ημέρα και τη μονάδα απόσταξης υπό κενό.

Στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο αποτελούν, τόσο η μεγάλη αποθηκευτική δυναμικότητα του διυλιστηρίου, ύψους 3,3 εκατ.m3 σε αργό και προϊόντα πετρελαίου όσο και η εφοδιαστική υποδομή του για τη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών. Η τελευταία περιλαμβάνει μεγάλες ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων. Το διυλιστήριο συνδέεται μέσω αγωγών με το τερματικό στην Πάχη και με το διυλιστήριο του Ασπροπύργου.

Η αναβάθμιση του διυλιστηρίου (2012) έχει ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου καθώς έχει αυξηθεί η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων σε αντικατάσταση μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, μεγιστοποιώντας τη χρήση αργών υψηλού θείου για την παραγωγή ντίζελ (ULSD). Παράλληλα, υπήρξαν σημαντικές θετικές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, καθώς μειώθηκαν όλες οι εκπομπές ρύπων. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) μειώθηκαν κατά 70,2%, οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (“NOx”) κατά 11,6% και οι εκπομπές σωματιδίων (PMS) κατά 84,2%.

Το διυλιστήριο έχει αυξήσει την ευελιξία του σε σχέση με την προμήθεια αργού πετρελαίου, καθώς είναι σε θέση να επεξεργάζεται 100% αργό υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, βαρέα προϊόντα αργού, καθώς και ημικατεργασμένα προϊόντα στις μονάδες μετατροπής (hydrocracker complex).

Ουσιαστική βελτίωση σημείωσε και η λειτουργία της μονάδας flexicoker, μετά την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης το Γ’ Τρίμηνο του 2017.

 

Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τεχνολογίας hydroskimming. Έχει αποθηκευτική δυναμικότητα 1,4 εκατ.m3. Είναι το μοναδικό διυλιστήριο στη Βόρεια Ελλάδα και προμηθεύει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα αναβάθμισής του, το οποίο αφορούσε τρεις βασικούς τομείς: (α) την ανανέωση των μονάδων απόσταξης, (β) την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας για την ενίσχυση της ευελιξίας στην τροφοδοσία αργού και (γ) την προσθήκη μιας μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης (CCR,15 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα) καθώς και μιας μονάδας αποθείωσης για την αύξηση της παραγωγής βενζίνης και ντίζελ.

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται μέσω αγωγού με το διυλιστήριο του Ομίλου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το μοναδικό διυλιστήριο στη χώρα.

Το διυλιστήριο, με τη νέα μονάδα Καταλυτικής Αναμόρφωσης (CCR), κατεργάζεται επιπλέον της ίδιας παραγωγής νάφθας, τη διαθέσιμη νάφθα από το διυλιστήριο Ελευσίνας, αυξάνοντας το συνολικό περιθώριο των διυλιστηρίων του Ομίλου. Επιπλέον, μετά από εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης σε αγωγούς και ατμοπαγίδες πέτυχε βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

 

Εγκαταστάσεις ΟΚΤΑ

Το 1999 ο Όμιλος απέκτησε το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), μέσω της θυγατρικής του ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική. Οι εγκαταστάσεις της OKTA συνδέονται μέσω αγωγού με το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης για μεταφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ντίζελ). Η τοποθεσία των εγκαταστάσεων προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διάθεση προϊόντων στην εσωτερική αγορά των Σκοπίων, μέσω εμπορικών εταιρειών και εξαγωγών σε γειτονικές αγορές των Βαλκανίων.