ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering) και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Επίσης, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών της, ακολούθησε το πλέον αυστηρό πρωτόκολλο απαιτήσεων και διαδικασιών πρόληψης και υγιεινής και πιστοποιήθηκε με το TÜV AUSTRIA COVID-Shield, σε επίπεδο Excellent. Πρόκειται ουσιαστικά για την αναγνώριση και επιβράβευση του συνόλου των πολιτικών πρόληψης και υγιεινής που εφαρμόζονται με δέσμευση στην πιστή και συνεχή εφαρμογή τους με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει επενδύσεις στον τομέα της Διύλισης και του Φυσικού Αερίου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας σε νέους πελάτες κυρίως εκτός Ελλάδας.

Κατά το 2020 η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρείχε τις υπηρεσίες της σε 70 νέα έργα, σε πελάτες εντός αλλά και εκτός Ομίλου.

Τα σημαντικότερα εκ των νέων έργων είναι τα εξής:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός για την αναβάθμιση του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Κουβέιτ
 • Επίβλεψη κατασκευής για τη διασύνδεση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το ΔΕΣΦΑ στην περιοχής της Ν. Μεσημβρίας
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδοτήσεων για το χερσαίο και το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού EastMed στην Ελληνική Επικράτεια
 • Βασικός Σχεδιασμός για την ενεργειακή αριστοποίηση στη μονάδα Ατμοσφαιρικής Απόσταξης (CDU-III) και στη μονάδα Απόσταξης σε Κενό (U-31) του διυλιστηρίου Ελευσίνας
 • Λεπτομερής σχεδιασμός για την προσθήκη συστήματος συνεχούς έκπλυσης με νερό στη μονάδα Αποθείωσης Ελαφράς Νάφθας (U-0100) στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης
 • Λεπτομερής σχεδιασμός για την αναβάθμιση της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού ελαιωδών αποβλήτων (U-5500) στο διυλιστήριο Ασπροπύργου
 • Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης με 17 τεχνικούς στο turnaround του διυλιστηρίου Ασπροπύργου
 • Λεπτομερής σχεδιασμός δεξαμενισμού αεροπορικού καυσίμου στη βιομηχανική περιοχή Βασιλικού της Κύπρου
 • Μελέτη Σκοπιμότητας εγκατάστασης Μονάδας Συμπαραγωγής για το εργοστάσιο της DIAXON στην Κομοτηνή
 • Επίβλεψη κατασκευής, παραλαβή και παράδοση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου 204,3 MW για την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες στην Κοζάνη
 • Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή ΒΔ Πελοποννήσου

Σημαντικό επίσης γεγονός ήταν η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, της Μελέτης Πυροπροστασίας για το σταθμό συμπίεσης GCS00 του αγωγού TAP, που επέτρεψε την έκδοση της άδειας λειτουργίας του αγωγού στο σύνολό του εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.asprofos.gr