ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΛΠΕ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες λειτουργεί ήδη Φ/Β σταθμούς σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 17,6 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας.

Σε λειτουργία βρίσκονται:

  • 7 Φ/Β σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 19 MW. Σε αυτά περιλαμβάνονται 4 Φ/Β έργα συνολικής ισχύος 17,6 MW του πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ (2016)
  • Αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας
  • 10 ΦΒ Συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος περίπου 100 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ

Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται:

  • 2 Φ/Β έργα ισχύος 12 MW σε ακίνητα του Ομίλου
  • 4 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 20 MW καθώς και μονάδα βιοαερίου 1 MW
  • Χαρτοφυλάκιο 130 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα σε συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ
  • Αιτήσεις για έκδοση αδειών παραγωγής για έργα συνολικής ισχύος άνω των 200 MW υποβλήθηκαν το 2018
  • Παράλληλα, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτό-παραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ακολουθεί τις σχετικές με την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (Α&Π) ομιλικές διαδικασίες σε σχέση με τη συμμόρφωση, τις αναφορές, τη διαχείριση και αποφυγή κινδύνων και ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων αλλά και της λειτουργίας τους. Για κάθε νέο έργο ορίζεται υπεύθυνος μηχανικός Α&Π, ο οποίος παρακολουθεί τα σχετικά θέματα, επιβλέπει τις εργασίες και το στάδιο της Α&Π αδειοδότησης καθώς και τη διάρκεια ισχύος των σχετικών αδειών, επιλαμβάνεται δε της αναθεώρησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elperes.gr