ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering) καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ1429, ISO 14001 και OHSAS 18001. 

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει επενδύσεις κατ΄ εξοχήν στον τομέα της Διύλισης και του Φυσικού Αερίου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας σε νέους πελάτες κυρίως εκτός Ελλάδας.

Κατά το 2018, η εταιρεία παρείχε τις υπηρεσίες της σε 90 νέα έργα, τα σημαντικότερα των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

  • Σχεδιασμός νέων αγωγών λευκών προϊόντων για τη διασύνδεση των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και Ελευσίνας με ταυτόχρονη αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού στη Δυτική Αττική
  • Σχεδιασμός εξοπλισμού (τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας) και ανέγερσης νέας μονάδας ανάκτησης θείου (SRU) και των διασυνδέσεων αυτής στη Βιομηχανική Εγκατάσταση Θεσσαλονίκης
  • Λεπτομερής σχεδιασμός για την υλοποίηση των ευρημάτων της μελέτης HAZOP της μονάδας Αναμόρφωση Νάφθας (U-3300) στη Βιομηχανική Εγκατάσταση Ασπροπύργου
  • Προχωρημένος Βασικός Σχεδιασμός (FEED) του συγκροτήματος υγραερίου (LPG) και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου στο Βασιλικό της Κύπρου
  • Υπηρεσίες διαχείρισης έργου για το σύστημα πετρελαϊκών αποθεμάτων ασφαλείας της Σερβίας
  • Σχεδιασμός και περιβαλλοντική μελέτη του έργου αγωγού φυσικού αερίου IGI Poseidon
  • Μελέτη αλλαγής όδευσης αγωγού μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου JET A1 στη Σρι Λάνκα
  • Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής Νέας Μονάδας αμίνης (ΜΕΑ) στο Διυλιστήριο της Rijeka, στην Κροατία

Σημαντική ήταν η δραστηριότητα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ κατά το 2018 στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζοντας το σχετικό πρόγραμμα του Ομίλου μέσω της αποκατάστασης του Θεάτρου Δήμου Μάνδρας το οποίο και ολοκλήρωσε, καθώς και την αποκατάσταση του συγκροτήματος του ειδικού σχολείου στη Ραφήνα

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.asprofos.gr